Tento provozní řád vyplývá z vyhlášky č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací
služby a o zásadách provozní a osobní hygieny.

 • Vstup do školní jídelny je povolen od 11:15 hod. MŠ, od 11:40 do 14:00 hod. ZŠ pouze žákům a pedagogům, kteří mají zaplacené obědy. Je zakázán vstup rodičům čekajícím na své obědvající dítě.
 • Vyučující poslední dopolední vyučovací hodiny odvádí žáky do školní jídelny, dohlédne na ukázněný odchod stravujících se žáků do jídelny a pak ostatní žáky odvádí do šatny. V jídelně vykonává dozor učitel podle stanoveného rozpisu služeb. Do jídelny vstupují strávníci zásadně přezutí.

Povinností všech strávníků je odhlašovat obědy v době nepřítomnosti. Pokud tak neučiní, vystavují se riziku, že při kontrole dodržování vyhlášky zaplatí obědy i s provozními náklady.

 • Výdej obědů do přenosných nádob nemocným žákům (řídí se vyhláškou MŠMT č.48/1993) první den nemoci 11:45 – 12:30 hod. u výdejního okénka ( ze strany budovy od zdravotního střediska). Zaměstnanci v době nemoci nemají nárok na odebrání stravy ani první den.

JEDINOU PODMÍNKOU STRAVOVÁNÍ JE ZAPLATIT VŽDY NEJPOZDĚJI DO 10. DNE V MĚSÍCI.

Způsob placení obědů:

a) převodem z účtu, popř. složenkou
b) trvalým příkazem k úhradě
U všech plateb je nutné uvádět vždy variabilní symbol dítěte.

Stravné: MŠ

 • přesnídávka 5,- Kč
 • oběd 20,- Kč
 • svačina 5,- Kč

Stravné ZŠ I. stupeň

 • oběd 22,- Kč
 • oběd 20,- Kč

Stravné ZŠ II. stupeň

 • oběd 25,- Kč

 

 • Odhlašování obědů denně od 6:30 do 8:00 hod. na tel 733 255 800 nebo na e-mailové adrese sj.zelenec@seznam.cz.
  Při nezaplacení stravného může vedoucí ŠJ dítěti obědy zablokovat až do řádného uhrazení.
 • Do jídelny vstupují strávníci na pokyn dozírajícího učitele. Strávník si umyje ruce, vezme si podnos, příbor, počká u výdejního okénka na jídlo, nalije si pití a zasedne k vyhrazeným stolům.
 • Se žádostí o přídavek se obrací na vydávající personál. Maso je možno přidávat pouze s ohledem na ostatní. Pokud např. někteří žáci maso odmítnou, rozdělí se mezi ty, kteří žádají přídavek.
 • Jídlo a nápoje se konzumují u stolu vsedě. Moučníky, ovoce apod. si žáci neodnášejí do šaten nebo jiných prostorů školní budovy. Po obědě odnesou použité nádobí k určenému okénku, počkají až si kuchařka odebere podnos, příbor odloží do košíku. Své místo po sobě zanechá čisté.
 • Strávníci jsou povinni chovat se při jídle ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování. Neodnáší z jídelny nádobí ani jídlo, dbají pokynů dozírajícího učitele, případně personálu kuchyně.
 • Pedagogický dozor v jídelně sleduje chování žáků v průběhu oběda, netrpí nevhodné chování.Dbá na bezpečnost stravujících se žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy (rozbité nádobí, rozlité tekutiny), učiní nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků. Ihned nechá podlahu osušit. Za čistotu stolů během výdeje a mimořádný úklid jídelny odpovídá personál kuchyně.
 • Dojde-li k úrazu, nevolnosti apod. ve ŠJ, ohlásí tuto skutečnost dozírající učitel vedoucí ŠJ, která mu poskytne první pomoc a provede zápis do knihy úrazů. Jde-li o úraz vyžadující registraci, dohodne se vedoucí školní jídelny s ředitelem školy o sepsání „Záznamu o školním úrazu“.
 • Připomínky ke stravování, hygienické a technické závady je třeba řešit ihned s vedoucí školní jídelny.
 • Se skladbou jídelního lístku se mohou děti i rodiče seznámit na nástěnce v jídelně a na webových stránkách školy.

V Zelenči dne 1. 9. 2009 Mgr. Jana Malá, ředitelka školy
Jaroslava Dvořáková, ved. ŠJ

Odběr novinek
Zadejte svoji emailovou adresu k odběru novinek.
Téma měsíce
CESTUJEME VZDUCHEM
Schránka důvěry
Archiv
Foto dne
DSC_0668 DSC_0655 IMG_1423 IMG_1422