Školní jídelna při MŠ Zeleneč, Kasalova 454, 250 91 Zeleneč
tel: 733 255 800 E-mail: sj.zelenec@seznam.cz
__________________________________________________________________________________

Provozní řád školní jídelny

Tento provozní řád vyplývá z vyhlášky č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací
služby a o zásadách provozní a osobní hygieny.

• Vstup do školní jídelny je povolen od 11:30 hod. do 14:00 hod. ZŠ pouze žákům a pedagogům, kteří mají zaplacené obědy. Je zakázán vstup rodičům čekajícím na své obědvající dítě.

Žáci vstupují do jídelny s čipem, který si zakoupili v kanceláři ŠJ. Případnou ztrátu oznámí vedoucí ŠJ
a zakoupí si čip nový. Pokud později původní čip najdou, bude jim vrácena částka 115,- Kč proti vrácení nového nepoškozeného čipu.
Při ukončení docházky je čip možno vrátit do 3. měsíců.
Žáci prvních a druhých tříd čipy nemají, oběd se vydává ve výdejně Mstětická nebo ve výdejně
Školní.

Jestliže žák zapomene čip doma, dostaví se do kanceláře školní jídelny, kde mu vedoucí jídelny vystaví náhradní stravenku.

Povinností všech strávníků je odhlašovat obědy v době nepřítomnosti. Pokud tak neučiní, vystavují se riziku, že při kontrole dodržování vyhlášky zaplatí obědy i s provozními náklady.

• Výdej obědů do přenosných nádob nemocným žákům (řídí se vyhláškou MŠMT č.48/1993) první den nemoci 11:00 – 11:45 hod. u výdejního okénka (ze strany budovy od zdravotního střediska). Zaměstnanci v době nemoci nemají nárok na odebrání stravy ani první den.

JEDINOU PODMÍNKOU STRAVOVÁNÍ JE ZAPLATIT VŽDY NEJPOZDĚJI DO 10. DNE V MĚSÍCI.
Způsob placení obědů: a) převodem z účtu, popř. složenkou
b) trvalým příkazem k úhradě
U všech plateb je nutné uvádět vždy variabilní symbol dítěte.
Podle vyhlášky 107/2008 budou strávníci zařazováni do věkových skupin vždy na dobu školního roku,
ve kterém dosáhnou příslušného věku.

ZŠ strávníci 7 – 10 let oběd 26,- Kč – zálohová měsíční platba je 520,- Kč
11 – 14 let 28,- Kč – zálohová měsíční platba je 560,- Kč
15 a více let 30- Kč – zálohová měsíční platba je 600,- Kč.

• Odhlašování obědů denně od 6:30 do 8:00 hod. na tel 733 255 800, na e-mailové adrese
sj.zelenec@seznam.cz. nebo přes internetovou aplikaci www.strava.cz. Přístupové heslo
pro aktivaci internetového odhlašování bude přiděleno na požádání.

Při nezaplacení stravného může vedoucí ŠJ dítěti obědy zablokovat až do řádného uhrazení.

• Do jídelny vstupují strávníci na pokyn dozírajícího učitele. Strávník si umyje ruce, vezme si podnos, příbor, počká u výdejního okénka na jídlo, nalije si pití a zasedne k vyhrazeným stolům.
• Se žádostí o přídavek se obrací na vydávající personál. Maso je možno přidávat pouze s ohledem na ostatní. Pokud např. někteří žáci maso odmítnou, rozdělí se mezi ty, kteří žádají přídavek.
• Jídlo a nápoje se konzumují u stolu vsedě. Moučníky, ovoce apod. si žáci neodnášejí do šaten nebo jiných prostorů školní budovy. Po obědě odnesou použité nádobí k určenému okénku, počkají, až si kuchařka odebere podnos, příbor odloží do košíku. Své místo po sobě zanechají čisté.
• Strávníci jsou povinni chovat se při jídle ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování. Neodnáší z jídelny nádobí ani jídlo, dbají pokynů dozírajícího učitele, případně personálu kuchyně.

• Pedagogický dozor v jídelně sleduje chování žáků v průběhu oběda, netrpí nevhodné chování.
Dbá na bezpečnost stravujících se žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy (rozbité nádobí, rozlité tekutiny), učiní nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků. Ihned nechá podlahu osušit. Za čistotu stolů během výdeje a mimořádný úklid jídelny odpovídá personál
kuchyně.

• Dojde-li k úrazu, nevolnosti apod. ve ŠJ, ohlásí tuto skutečnost dozírající učitel vedoucí ŠJ, která mu poskytne první pomoc a provede zápis do knihy úrazů. Jde-li o úraz vyžadující registraci, dohodne se vedoucí školní jídelny s ředitelem školy o sepsání „Záznamu o školním úrazu“.

• Připomínky ke stravování, hygienické a technické závady je třeba řešit ihned s vedoucí školní jídelny.

• Se skladbou jídelního lístku se mohou děti i rodiče seznámit na nástěnce v jídelně a na webových stránkách školy.

V Zelenči dne 1. 9. 2018 Mgr. Jana Malá, ředitelka školy
Jaroslava Dvořáková, ved. ŠJ

Odběr novinek
Zadejte svoji emailovou adresu k odběru novinek.
Téma měsíce
CESTUJEME VZDUCHEM
Schránka důvěry
Archiv
Foto dne
ZS_ZELENEC_9B_23x15cm_29ks ZS_ZELENEC_9A_23x15cm_25ks thumbs_ZS_ZELENEC_9A_23x15cm_25ks thumbs_ZS_ZELENEC_9B_23x15cm_29ks