1. Školní družina slouží výchově, vzdělávání a rekreaci žáků ZŠ v době mimo vyučování a v době školních prázdnin.

2. Provoz školní družiny začíná v 6:45 hodin do 7:40 hod. v místnosti pro ranní družinu. Po ukončení ranního provozu ŠD budou děti přechází do svých kmenových tříd. Odpolední provoz začíná ukončením vyučování, tj. 11: 40 a končí v 17 hodin. Žáky 1. až 4. tříd přebírají vychovatelky od učitelek na chodbě školy. Vychovatelky odvádějí děti do školní družiny. Po příchodu do družiny žák nesmí bez dovolení družinu opustit a po celou dobu je povinen se řídit pokyny vychovatelky.

3. Příspěvek na školní družinu je stanoven na 100,- Kč / žáka.

4. Přihlašování a odhlašování obědů zajišťují rodiče sami přímo v jídelně. Na oběd docházejí žáci společně za vedení vychovatelky. Během oběda a odpoledního provozu školní družiny je zajištěn pitný režim dětí.

5. Z družiny dítě odchází v doprovodu rodičů nebo samo tak, jak je uvedeno na zápisním lístku. O předčasný odchod dítěte žádají rodiče písemně ( datum, doba odchodu, podpis rodičů). Ve výjimečných případech požádají telefonicky. Na mimoškolní aktivity (kroužky) odcházejí děti samy nebo v doprovodu rodičů tak, jak je uvedeno na zápisním lístku či písemném požádání.

6. Děti šetří veškerý školní nábytek. Svévolně poškozené věci hradí rodiče.

7. Každý žák je povinen řídit se pravidly řádem školní družiny. Jestliže svým chováním soustavně narušuje kázeň, lze jej ze školní družiny vyloučit.

8. Povinnost rodičů je vyzvednout dítě nejdéle do konce provozu školní družiny, tj. do 17 hodin.

9. Do ŠD jsou přijímáni žáci 1. až 4. ročníku. V případě nedostatku volných míst mají přednost děti zaměstnaných matek. V době jarních, podzimních a zimních prázdnin je družina v provozu za účasti nejméně 10 žáků.

10. Za bezpečnost dětí v družině odpovídají vychovatelky školní družiny, které byly seznámeny se „Zásadami bezpečnosti práce..

11. Při činnosti organizované mimo objekt ŠD, odpovídá za bezpečnost dětí ( do počtu 25 žáků) jeden pracovník. Oddělení mohou být spojována za nepřítomnosti vychovatelky (školení, vzdělávací akce, pedagogická rada, metodická setkání) při dodržení počtu žáků na jednu vychovatelku.

 

V Zeleneči 1.9.2016 Mgr. Jana Malá, ředitelka školy

Odběr novinek
Zadejte svoji emailovou adresu k odběru novinek.
Email *
Téma měsíce
JÁ A MŮJ REGION
Schránka důvěry
Archiv
Foto dne
Tykadýlko 001 EU OP VVV MSMT Angl Akademie 2017 001 psycholog pozvánka