Nadcházející akce
 1.   17.1.2020 - 24.1.2020
  LVVZ 6. ročníků
 2.   27.1.2020 - 31.1.2020
  Lyžařský kurz pro žáky 1. – 3. třídy
 3.   27.1.2020 @ 8:00 - 13:00
  4.C – výlet – Praha
 4.   28.1.2020
  Krajské kolo florbalového turnaje
 5.   28.1.2020 @ 8:00 - 10:00
  KONIKLEC 6.B
Doporučujeme

Vnitřní řád školní družiny ZŠ Zeleneč

 1. Školní družina je v provozu celý týden od 6.45 do 7.40 a od 11,40 do 17,00 hod.
 2. O přijímání žáků rozhoduje ředitelka školy, přednost mají žáci nižších ročníků.
 3. Rodiče své dítě písemně přihlásí k pravidelné docházce a napíší její rozsah a způsob odchodu žáka do zápisového lístku.
 4. Při mimořádném nebo předčasném uvolnění žádáme předem písemnou omluvenku s datem a podpisem jednoho z rodičů, jinak nebude žák uvolněn.
 5. Za bezpečnost žáka v ŠD odpovídá vychovatelka družiny. Nepřítomnost žáka je zaznamenána v třídní knize ŠD.
 6. Po skončení vyučování si žáky přebírá od vyučujících vychovatelka ŠD. Vyzvedávací časy:
 7. a) po obědě – 12.00, 12.50 hodin
 8. b) 13.30 hodin
 9. c) 15.00 hodin
 10. d) koncová ŠD – 15.00 – 17.00 hodin

Děti nelze vyzvedávat v čase, kdy probíhá řízená činnost ŠD – 13.30 – 15.00 hodin.

 1. Přijetí do školní družiny není nárokové.
 2. ŠD realizuje svou výchovně vzdělávací činnost podle schváleného školního vzdělávacího

programu. Umožňuje žákům i přípravu na vyučování.

 1. Žáci se v družině chovají slušně a dbají všech pokynů vychovatelky. Řídí se školním řádem a vnitřním řádem ŠD, který je vyvěšen v učebně. Bez dovolení neopouštějí prostor ŠD.
 2. Žák udržuje v družině čistotu a pořádek. Šetrně zachází se školním majetkem, který používá k zájmovým činnostem. Vypůjčené hry před vrácením urovná a překontroluje. Dojde-li k poškození, čestně to oznámí.
 3. Nevolnost nebo poranění ihned hlásí žáci vychovatelce ŠD.
 4. Do ŠD není dovoleno nosit cenné předměty nebo větší částky peněz.
 5. Žáci odcházejí ze ŠD v doprovodu rodičů nebo samostatně podle sdělení v zápisovém lístku.
 6. Pokud žák odchází po obědě, jeho pobyt ve škole končí rozvrhem hodin. Po vyučování odchází na oběd s vyučujícím a po obědě sám ze školy. Pro tyto žáky neplatí zápis v zápisním lístku.
 7. V době ředitelského volna nebo prázdnin (podzimních, pololetních, velikonočních) lze žáka přihlásit do ŠD. Podmínkou provozu ŠD je ale minimální počet zájemců 10 a více žáků.

Zákonný zástupce písemně požádá o tuto skutečnost sám, v předstihu 14 dní. Poté bude písemně vyrozuměn o provozu ŠD. Při tomto provozu není zajištěno stravování dětí.   

 1. Za nedodržování vnitřního řádu ŠD lze žáka ze ŠD vyloučit.

platnost od 1. 9. 2017                                                      Mgr. Jana Malá, ředitelka školy

Odběr novinek
Zadejte svoji emailovou adresu k odběru novinek.
Téma měsíce
CESTUJEME VZDUCHEM
Schránka důvěry
Archiv
Foto dne
IMG_9489 IMG_9473 20191017_122203 20191017_122100