Nadcházející akce
 1.   20.12.2018 @ 8:00 - 11:00
  Kde se vzaly Vánoce 2.C
 2.   21.12.2018
  Ředitelské volno
 3.   22.12.2018 - 2.1.2019
  Vánoční prázdniny
 4.   3.1.2019
  Začínáme ve škole
 5.   7.1.2019 @ 8:00 - 11:00
  HASÍK 6.A,B,C
Doporučujeme

Školní parlament

ŠKOLNÍ ROK 2018 – 2019

 1. A Kratochvílová Pavla

              Novák Lukáš Kristián

 1. B Pemlová Natálie

              Košatka Jan

 1. C Otradovec Jan

              Hummellová Gábina

 1. A Švaříčková Eva

              Bradová Karolína

 1. B Nácovský Matyáš

             Ševčíková Tereza

 1. C Filipská Šárka

              Hettner Adam 

 1. A Palyzová Amálie Eva

              Lehar Jakub                      

 1. B Karger Matyáš

              Hradecká Nikola

 1. C Sládečková Aneta

              Urban Josef

 1. A Blahut Jonáš

              Krekulová Tereza

 1. B Mičková Sabina

              Vanický Sebastián

 1. C Bursíková Lucie

              Procházková Eliška

 1. A Plocarová Anna

              Šafránková Ema

 1. B Čížková Michaela

              Myrdaczová Lucie

 1. A Chudek Matyáš

             Chalupová Veronika

 1. B Majerová Jana

              Chudý Lukáš

 

Školní parlament pracuje na naší škole ve spolupráci s vedením školy. Existence žákovské samosprávy podporuje rozvoj demokratických principů v praxi a aktivní podíl žáků na chodu školy.

Podporuje zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání. Zástupci školního parlamentu se pravidelně setkávají se svými koordinátory na pracovních schůzkách, na nichž přednášejí návrhy a připomínky od svých spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí, vzájemnému soužití. Náplní práce školního parlamentu jsou i další akce, které pořádají pro své spolužáky, učitele a přátele školy.

Školní parlament předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy i pedagogům. Je prostředkem pro přenos informací a rozvíjení spolupráci mezi všemi třídami. Zároveň se snaží o naplňování cílů školy v oblasti osobnostní a sociální výchovy, etické výchovy a výchovy demokratického občana.

 Stanovy ŠP

 1. Na začátku školního roku jsou zvoleni svými spolužáky dva zástupci do ŠP.
 2. Svoji funkci zastávají po dobu jednoho školního roku.
 3. V případě nutnosti může být zástupce třídy nadpoloviční většinou svých spolužáků odvolán a na jejich místo zvolen jiný třídní zástupce.
 4. Zvolený člen je povinen se pravidelně zúčastňovat všech řádných i mimořádných jednání ŠP, v případě nutnosti se omluvit.
 5. Každý člen ŠP má za povinnost pravdivě informovat své spolužáky o průběhu jednání, o projednávaných problémech a rozhodnutích, ke kterým ŠP dospěl.
 6. Rozhodnutí ŠP jsou pro všechny žáky závazná.
 7. ŠP nebude zasahovat do školních záležitostí, jejichž rozhodování je v pravomoci ředitele školy. Rozhodnutí ředitele školy a vedení školy bude respektovat.
 8. Členové ŠP mají právo dotazovat se všech učitelů či vedení školy na nejasnosti spojené s výukou a provozem školy a na jejich případné řešení, spolupodílí na řešení problémů školy.
 9. Žáci, učitelé a veřejnost jsou informováni pomocí nástěnky i školních webových stránek.
 10. Členové ŠP mají právo nepřijmout zástupce, který by mohl narušit práci a nereprezentoval by svých jednáním dobré jméno ŠP.

Kompetence ŠP

Parlament může:

– vznášet dotazy týkající se školních záležitostí                                                                                                                                                    – podávat návrhy na zlepšení činnosti školy a na její vybavení                                                                                                                          – vyjadřovat se k chodu školy                                                                                                                                                                                    – se podílet na zlepšení spolupráce mezi učiteli a žáky, školou a rodiči                                                                                                          – pomáhat při akcích pořádaných školou a při zviditelnění školy na veřejnosti

Pravidla chování ve ŠP:

 1. Jsme součástí jednoho týmu.
 2. Nebojíme se vyjadřovat své názory.
 3. Respektujeme názory všech.
 4. Snažíme se řešit školní problémy.
 5. Snažíme se o přátelskou atmosféru ve škole.
 6. Zúčastňujeme se všech schůzek parlamentu.
 7. Předáváme spolužákům nezkreslené informace.
 8. Připravujeme pro svoje spolužáky zajímavé akce.

 

CÍLE ŠP:

 1. Zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, učiteli, vedením školy a zaměstnanci školy, zajišťovat zpětnou vazbu.
 2. Zlepšovat spolupráci mezi všemi články školního života.
 3. Předcházet negativním jevům jako jsou šikana, ubližování druhým, ničení majetku školy.
 4. Připomínat dodržování školního řádu a spolupodílet se na rozvíjení klimatu školy.
 5. Pomáhat při organizaci chodu školy, řešit připomínky a návrhy žáků, spolupodílet se na akcích školy.
 6. Připravovat a organizovat činnosti, které navrhnou žáci jednotlivých tříd, zejména kulturní a sportovní akce a jejich vyhodnocování.
 7. Podporovat přátelské vztahy mezi žáky, mezi třídami, vzájemnou pomoc a respekt.
 8. Vést žáky k zodpovědnosti.
 9. Prezentovat svoji práci na webových stránkách školy.

 

         Plán akcí ŠP 2018 – 2019:

ZÁŘÍ            středa 20. 9., velká přestávka, učebna D4 – seznamovací schůzka ŠP, seznámení s plánem akcí, fotografování

ŘÍJEN           beseda s ředitelkou školy Mgr. Janou Malou                                                                                                                                                     

                       Sázení stromu – 18. 10. od 10.00 hodin

LISTOPAD   mezitřídní hra „Známe Česko?“ (pro 4. – 9. ročníky)

PROSINEC   Adventní setkání se seniory – čtvrtek 6. 12. 2018, od 15.00 hodin, výdejna             

LEDEN         Tradiční turnaj ve vybíjené – čtvrtek 31. 1. 2019

ÚNOR          beseda se starostou obce

BŘEZEN       návštěva ZŠ Škvorec, spolupráce se školním parlamentem

DUBEN        Den Země – středa 17. 4. 2019 – úklid obce

KVĚTEN

ČERVEN       Sportovní den – středa 26. 6. 2019

 

 

 

Odběr novinek
Zadejte svoji emailovou adresu k odběru novinek.
Téma měsíce
CESTUJEME VZDUCHEM
Schránka důvěry
Archiv
Foto dne
besidka_11 besidka_9 besidka_8 besidka_7