Školní parlament

ŠKOLNÍ ROK 2019 – 2020

 

3.A      Suchan Ondřej            Hladíková Klára

3.B      Krekulová Olívie        Došek Matěj

3.C      Sklenářová Eliška       Musil Jakub

4.A      Jurzykovská Aneta     Beneš Michal

4.B      Hlaváčová Renata      Rejská Ella

4.C      Stránský Tobiáš          Krepindlová Kateřina

4.D      Tesařová Denisa         Průša Jan

5.A      Soukupová Eliška       Králík Viktor

5.B      Štefl Šimon                 Arnoldová Alex

5.C      Otradovec Jan             Hiblbauer David

6.A      Truhlářová Karin        Hejnicová Josefína

6.B      Míčová Jindřiška        Nácovský Matyáš

7.A

7.B      Altner Matěj               Karger Matyáš

7.C      Sládečková Aneta       Urban Josef

8.A      Blahut Jonáš               Mareš Václav

8.B      Vanický Sebastián      Watson Samuel

8.C      Bursíková Lucie         Merkulová Kateřina

9.A      Kořének Matyáš         Plocarová Anna

9.B      Vintr Matěj                 Pajkrt Jiří

Školní parlament (ŠP) pracuje na naší škole ve spolupráci s vedením školy. Existence žákovské samosprávy podporuje rozvoj demokratických principů v praxi a aktivní podíl žáků na chodu školy.

Podporuje zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání. Zástupci školního parlamentu se pravidelně setkávají se svými koordinátory na pracovních schůzkách, na nichž přednášejí návrhy a připomínky od svých spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí, vzájemnému soužití. Náplní práce školního parlamentu jsou i další akce, které pořádají pro své spolužáky, učitele a přátele školy.

Školní parlament předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy i pedagogům. Je prostředkem pro přenos informací a rozvíjení spolupráci mezi všemi třídami. Zároveň se snaží o naplňování cílů školy v oblasti osobnostní a sociální výchovy, etické výchovy a výchovy demokratického občana.

 Stanovy ŠP

 1. Na začátku školního roku jsou zvoleni svými spolužáky dva zástupci do ŠP.
 2. Svoji funkci zastávají po dobu jednoho školního roku.
 3. V případě nutnosti může být zástupce třídy nadpoloviční většinou svých spolužáků odvolán a na jejich místo zvolen jiný třídní zástupce.
 4. Zvolený člen je povinen se pravidelně zúčastňovat všech řádných i mimořádných jednání ŠP, v případě nutnosti se omluvit.
 5. Každý člen ŠP má za povinnost pravdivě informovat své spolužáky o průběhu jednání, o projednávaných problémech a rozhodnutích, ke kterým ŠP dospěl.
 6. Rozhodnutí ŠP jsou pro všechny žáky závazná.
 7. ŠP nebude zasahovat do školních záležitostí, jejichž rozhodování je v pravomoci ředitele školy. Rozhodnutí ředitele školy a vedení školy bude respektovat.
 8. Členové ŠP mají právo dotazovat se všech učitelů či vedení školy na nejasnosti spojené s výukou a provozem školy a na jejich případné řešení, spolupodílí na řešení problémů školy.
 9. Žáci, učitelé a veřejnost jsou informováni pomocí nástěnky i školních webových stránek.
 10. Členové ŠP mají právo nepřijmout zástupce, který by mohl narušit práci a nereprezentoval by svých jednáním dobré jméno ŠP.

Kompetence ŠP

Parlament může:

– vznášet dotazy týkající se školních záležitostí       

– podávat návrhy na zlepšení činnosti školy a na její vybavení             

– vyjadřovat se k chodu školy                                                                                                                                                                                   

– se podílet na zlepšení spolupráce mezi učiteli a žáky, školou a rodiči                                                                                                         

– pomáhat při akcích pořádaných školou a při zviditelnění školy na veřejnosti

Pravidla chování ve ŠP:

 1. Jsme součástí jednoho týmu.
 2. Nebojíme se vyjadřovat své názory.
 3. Respektujeme názory všech.
 4. Snažíme se řešit školní problémy.
 5. Snažíme se o přátelskou atmosféru ve škole.
 6. Zúčastňujeme se všech schůzek parlamentu.
 7. Předáváme spolužákům nezkreslené informace.
 8. Připravujeme pro svoje spolužáky zajímavé akce.

 

CÍLE ŠP:

 1. Zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, učiteli, vedením školy a zaměstnanci školy, zajišťovat zpětnou vazbu.
 2. Zlepšovat spolupráci mezi všemi články školního života.
 3. Předcházet negativním jevům jako jsou šikana, ubližování druhým, ničení majetku školy.
 4. Připomínat dodržování školního řádu a spolupodílet se na rozvíjení klimatu školy.
 5. Pomáhat při organizaci chodu školy, řešit připomínky a návrhy žáků, spolupodílet se na akcích školy.
 6. Připravovat a organizovat činnosti, které navrhnou žáci jednotlivých tříd, zejména kulturní a sportovní akce a jejich vyhodnocování.
 7. Podporovat přátelské vztahy mezi žáky, mezi třídami, vzájemnou pomoc a respekt.
 8. Vést žáky k zodpovědnosti.
 9. Prezentovat svoji práci na webových stránkách školy.

 

         Plán akcí školního parlamentu 2019 – 2020:

ZÁŘÍ             seznamovací schůzka,  seznámení s plánem akcí, fotografování

                       akce Ukliďme Zeleneč a okolí

ŘÍJEN         výtvarná soutěž „Podzim“                                                                                                                                                      

LISTOPAD   ochrana ptactva – výzdoba oken

PROSINEC   Adventní setkání se seniory – středa 4. 12. 

                       beseda s Ditou Horochovskou – středa 11. 12.             

LEDEN         tradiční turnaj ve vybíjené 

ÚNOR          

BŘEZEN       setkání se školním parlamentem ZŠ Škvorec

DUBEN       akce Ukliďme Česko a okolí

KVĚTEN     návštěva ze ZŠ Holubov

ČERVEN     Olympiáda 2020

 

 

 

Odběr novinek
Zadejte svoji emailovou adresu k odběru novinek.
Téma měsíce
CESTUJEME VZDUCHEM
Schránka důvěry
Archiv
Foto dne
20200221_120804 20200221_120024 20200221_115845 IMG_9489