Nadcházející akce
 1.   17.6.2019 @ 17:00 - 18:30
  Třídní schůzky
 2.   18.6.2019 - 21.6.2019
  7.A,B turistický kurz
 3.   18.6.2019 - 21.6.2019
  8.B – turisticko-vodácký kurz
 4.   19.6.2019 @ 9:00 - 11:00
  1.A,B,C,5.B,C,8.A,8.B MERLIN
 5.   20.6.2019
  6.B KONIKLEC
Doporučujeme

Školní parlament

ŠKOLNÍ ROK 2018 – 2019

 1. A Kratochvílová Pavla

              Novák Lukáš Kristián

 1. B Pemlová Natálie

              Košatka Jan

 1. C Otradovec Jan

              Hummellová Gábina

 1. A Švaříčková Eva

              Bradová Karolína

 1. B Nácovský Matyáš

             Ševčíková Tereza

 1. C Filipská Šárka

              Hettner Adam 

 1. A Palyzová Amálie Eva

              Lehar Jakub                      

 1. B Karger Matyáš

              Hradecká Nikola

 1. C Sládečková Aneta

              Urban Josef

 1. A Blahut Jonáš

              Krekulová Tereza

 1. B Mičková Sabina

              Vanický Sebastián

 1. C Bursíková Lucie

              Procházková Eliška

 1. A Plocarová Anna

              Šafránková Ema

 1. B Čížková Michaela

              Myrdaczová Lucie

 1. A Chudek Matyáš

             Chalupová Veronika

 1. B Majerová Jana

              Chudý Lukáš

 

Školní parlament pracuje na naší škole ve spolupráci s vedením školy. Existence žákovské samosprávy podporuje rozvoj demokratických principů v praxi a aktivní podíl žáků na chodu školy.

Podporuje zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání. Zástupci školního parlamentu se pravidelně setkávají se svými koordinátory na pracovních schůzkách, na nichž přednášejí návrhy a připomínky od svých spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí, vzájemnému soužití. Náplní práce školního parlamentu jsou i další akce, které pořádají pro své spolužáky, učitele a přátele školy.

Školní parlament předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy i pedagogům. Je prostředkem pro přenos informací a rozvíjení spolupráci mezi všemi třídami. Zároveň se snaží o naplňování cílů školy v oblasti osobnostní a sociální výchovy, etické výchovy a výchovy demokratického občana.

 Stanovy ŠP

 1. Na začátku školního roku jsou zvoleni svými spolužáky dva zástupci do ŠP.
 2. Svoji funkci zastávají po dobu jednoho školního roku.
 3. V případě nutnosti může být zástupce třídy nadpoloviční většinou svých spolužáků odvolán a na jejich místo zvolen jiný třídní zástupce.
 4. Zvolený člen je povinen se pravidelně zúčastňovat všech řádných i mimořádných jednání ŠP, v případě nutnosti se omluvit.
 5. Každý člen ŠP má za povinnost pravdivě informovat své spolužáky o průběhu jednání, o projednávaných problémech a rozhodnutích, ke kterým ŠP dospěl.
 6. Rozhodnutí ŠP jsou pro všechny žáky závazná.
 7. ŠP nebude zasahovat do školních záležitostí, jejichž rozhodování je v pravomoci ředitele školy. Rozhodnutí ředitele školy a vedení školy bude respektovat.
 8. Členové ŠP mají právo dotazovat se všech učitelů či vedení školy na nejasnosti spojené s výukou a provozem školy a na jejich případné řešení, spolupodílí na řešení problémů školy.
 9. Žáci, učitelé a veřejnost jsou informováni pomocí nástěnky i školních webových stránek.
 10. Členové ŠP mají právo nepřijmout zástupce, který by mohl narušit práci a nereprezentoval by svých jednáním dobré jméno ŠP.

Kompetence ŠP

Parlament může:

– vznášet dotazy týkající se školních záležitostí                                                                                                                                                    – podávat návrhy na zlepšení činnosti školy a na její vybavení                                                                                                                          – vyjadřovat se k chodu školy                                                                                                                                                                                    – se podílet na zlepšení spolupráce mezi učiteli a žáky, školou a rodiči                                                                                                          – pomáhat při akcích pořádaných školou a při zviditelnění školy na veřejnosti

Pravidla chování ve ŠP:

 1. Jsme součástí jednoho týmu.
 2. Nebojíme se vyjadřovat své názory.
 3. Respektujeme názory všech.
 4. Snažíme se řešit školní problémy.
 5. Snažíme se o přátelskou atmosféru ve škole.
 6. Zúčastňujeme se všech schůzek parlamentu.
 7. Předáváme spolužákům nezkreslené informace.
 8. Připravujeme pro svoje spolužáky zajímavé akce.

 

CÍLE ŠP:

 1. Zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, učiteli, vedením školy a zaměstnanci školy, zajišťovat zpětnou vazbu.
 2. Zlepšovat spolupráci mezi všemi články školního života.
 3. Předcházet negativním jevům jako jsou šikana, ubližování druhým, ničení majetku školy.
 4. Připomínat dodržování školního řádu a spolupodílet se na rozvíjení klimatu školy.
 5. Pomáhat při organizaci chodu školy, řešit připomínky a návrhy žáků, spolupodílet se na akcích školy.
 6. Připravovat a organizovat činnosti, které navrhnou žáci jednotlivých tříd, zejména kulturní a sportovní akce a jejich vyhodnocování.
 7. Podporovat přátelské vztahy mezi žáky, mezi třídami, vzájemnou pomoc a respekt.
 8. Vést žáky k zodpovědnosti.
 9. Prezentovat svoji práci na webových stránkách školy.

 

         Plán akcí ŠP 2018 – 2019:

ZÁŘÍ            středa 20. 9., velká přestávka, učebna D4 – seznamovací schůzka ŠP, seznámení s plánem akcí, fotografování

ŘÍJEN           beseda s ředitelkou školy Mgr. Janou Malou                                                                                                                                                     

                       Sázení stromu – 18. 10. od 10.00 hodin

LISTOPAD   mezitřídní hra „Známe Česko?“ (pro 4. – 9. ročníky)

PROSINEC   Adventní setkání se seniory – čtvrtek 6. 12. 2018, od 15.00 hodin, výdejna             

LEDEN         Tradiční turnaj ve vybíjené – čtvrtek 31. 1. 2019

ÚNOR          beseda se starostou obce

BŘEZEN       

DUBEN       čtvrtek 4. 4. – návštěva škvoreckého školního parlamentu (výměna zkušeností, návštěva ve výuce)

                      Den Země – středa 17. 4. 2019, 1. a 2. vyučovací hodinu – úklid obce podle rozdělených lokalit (1. – 9. ročník)

KVĚTEN     duben – květen = pokračování v úklidu obce podle harmonogramu

                      20. – 22. 5. – spolupráce na programu Mezinárodního setkání 2019 (CZ, SK, PL, D)   

                      23. 5. – Regionální konference žákovských parlamentů – ZŠ Chyně

ČERVEN     6. 6. návštěva ZŠ Škvorec – výměna zkušeností, návštěva ve výuce

                      Sportovní den – středa 26. 6. 2019

 

 

 

Odběr novinek
Zadejte svoji emailovou adresu k odběru novinek.
Téma měsíce
CESTUJEME VZDUCHEM
Schránka důvěry
Archiv
Foto dne
DSC_0668 DSC_0655 IMG_1423 IMG_1422